DOTACE, KTERÉ VYŘEŠÍME ZA VÁS

V dnešní době je velká řada dotačních titulů. Záleží jaké technologie se zvolí a jaký subjekt o ni žádá. Pro naše zákazníky dotace řešíme na klíč tak, aby neměli žádné starosti s jejím vyřizováním a svůj čas mohli věnovat něčemu smysluplnému.

Cílem směrnice o energetické účinnosti (2012/27/EU) je snížit spotřebu energií o 20 % do roku 2020, a to na základě uplatnění energetických opatření a splácení z dosažených úspor. Z důvodu naplnění této směrnice podporuje Česká republika projekty, které snižují energetickou náročnost budov. Nyní podpora státu míří do úsporných opatření týkajících se vody (program Dešťovka) a do programu na větší využití obnovitelných zdrojů (dotace Nová zelená). Ve Státní energetické koncepci se počítá s tím, že do roku 2030 bude na více než 50 % rodinných domů a 70% firem fotovoltaická elektrárna.

ČMZRB – Bezúročný úvěr na energeticky úsporné projekty

Zvýhodněné úvěry v programu Úspory energie napomáhají podnikatelům financovat projekty, jejichž cílem je právě úspora energie. Projekty mohou být realizovány kdekoliv na území ČR kromě hlavního města Prahy a musí být spolufinancovány komerčním úvěrem smluvního partnera ČMZRB. Program je financován z ESI fondů v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ministerstva průmyslu a obchodu.

Nová zelená úsporám

Dotace usilující o snížení energetické náročnosti budov na území hlavního města Prahy. Doba trvání je 2013–2020 a alokace finančních prostředků je dle aktuálních výnosů z prodeje emisních povolenek.znovu investovat do nových technologií. Alokace 28 miliard Kč.

IROP

Dotace na snížení energetické náročnosti budov na území celé České republiky mimo hlavní město Praha. Doba trvání je 2014–2020 a alokace finančních prostředků je dle aktuálních výnosů z prodeje emisních povolenek. Alokace 3,5 miliardy Kč.

Alokace je přidělení omezených zdrojů na projekty. V našem případě se jedná o peníze na dotování úspory a snížení spotřeb energií.

Operační program Životní prostředí (OPŽP)

Hlavním cílem programu je snižování emisí, zvyšování energetické účinnosti a zvyšování podílu energie z obnovitelných zdrojů. Program se skládá z několika oblastí neboli prioritních os. Jedná se o zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech, o oblast odpadů a materiálových toků, o ekologickou zátěž a rizika, o ochranu a péči přírody a krajiny i o energetické úspory.

Obnovitelné zdroje energie

Cílem programu je podpora využívání alternativních zdrojů energie a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů na konečné spotřebě energie v ČR. Program je součástí OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK). Program podporuje projekty zaměřené na výstavbu nových či modernizaci stávajících malých vodních elektráren, kogeneračních jednotek z biomasy nebo např. vyvedení tepla či bioplynu z bioplynových stanic apod.

Úspory energie

Program je součástí OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK). Dotaci mohou získat podniky zvažující investice do snížení své energetické náročnosti či zvýšení energetické efektivity. Podporovány jsou např. výměny rozvodů tepla a elektřiny, výměna tepelného zdroje, osvětlení, energeticky efektivních výrobních technologií aj.

Dešťovka

Je dotace pro vlastníky či stavebníky rodinných a bytových domů na využití srážkové a odpadní vody v domácnosti i na zahradě.